Regulamin

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

Nasza firma dołożyła wszelkich możliwych rozwiązań aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych na najwyższym poziomie, które zostały przekazane naszej firmie w celu realizacji: usług, sprzedaży, doradztwa, dostawy, gwarancji. Informujemy, iż jesteśmy dołożyliśmy wszelkich starań i na chwilę obecną jesteśmy gotowi, aby zapewnić należytą ochronę Państwa danych osobowych jednocześnie zapewniamy, że zabezpieczenia będą systematycznie monitorowane i udoskonalać, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 RODO chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe, oraz poinformować o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z nowymi przepisami.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacji.

 

1.     Administrator Danych.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: FORG Michał Huzarski ul. Migdałowa 39 | 87-100 Toruń

 2.     Kontakt w spawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem email: michal.huzarski@akademiapeoplehelper.pl

 3.     Cel i podstawie prawnej do przetwarzania dane osobowe.

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zawartej umowy, w tym do:

 • realizacji umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą.
 • zapewnienia obsługi sprzedażowej i pytań zgłaszanych pocztą e-mail, telefonicznie i w mediach społecznościowych;
 • obsługi reklamacji.
 • Zapewnienie dostawy 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu FORG Michał Huzarski w następujących celach:

 • informowania w sposób bezpośredni o ofercie FORG Michał Huzarski  zarządzania relacjami i w celach marketingowych;
 • kontaktowych;
 • windykacji należności;
 • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenia analiz statystycznych;
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych. 

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania czynności stosownie do udzielonej zgody, w tym do:

 • przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
 • przesyłania ofert, zaproszeń na wydarzenia organizowane przez FORG Michał Huzarski; zapisywania danych w plikach cookies;
 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania obowiązku prawnego, w tym do:

 • wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości;
 • zapewnienie rozliczalności na podstawie przepisów prawa;
 • wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy.

 

4.     Przekazywane danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności. FORG Michał Huzarski może także powierzać dane innym podmiotom, które wspierają działalność firmy, np. obsługa księgowa, prawna, kadrowa, ubezpieczeniowa, hosting i inni.

 

5.      Obowiązek podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo obliguje do ich podania, np. prawo skarbowe, przepisy o rachunkowości lub ich podanie jest niezbędne do zrealizowania przez FORG Michał Huzarski zamówionych usług.

 

6.     Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych osobowych p rzez FORG Michał Huzarski  zależy od celu w jakim zostały zebrane i przetwarzane, a także przepisów prawa i pozyskanych przez FORG Michał Huzarski zgód lub innych oświadczeń:

 • Dane przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy przechowywane są przez czas niezbędny do jej wykonania. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok od dnia ich zebrania.
 • Przechowywane są także dane osobowe o charakterze archiwalnym - po wygaśnięciu danej relacji prawnej dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy instytucji lub jednostek organizacyjnych są przechowywane przez okres 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych przez okres 10 lat.
 • W przypadku, gdy toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia zakończenia sporu, bez względu na sposób jego zakończenia, lub prawomocnego zakończenia ostatniego postępowania, chyba, że przepis prawa przewiduje dłuży okres przedawnienia dla danego prawa/roszczenia, którego dotyczy postępowanie.
 • Dane osobowe zebrane na podstawie zgody będziemy przechowywali przez okres wskazany w oświadczeniu zgody lub do odwołania zgody.
 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w szczególności dla celu marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 • W celu wykazania rozliczalności będą przechowywane dane osobowe przez okres, w którym FORG Michał Huzarski  jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.

 

7.     Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem wymogu, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej, przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie technicznie możliwym lub uzyskania ich kopii.

Można także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, np. w celach marketingu bezpośredniego.

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8.     Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.

Zebrane przez FORG Michał Huzarski dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

Szanowni Państwo,

Nasza firma dołożyła wszelkich możliwych rozwiązań aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych na najwyższym poziomie, które zostały przekazane naszej firmie w celu realizacji: usług, sprzedaży, doradztwa, dostawy, gwarancji. Informujemy, iż jesteśmy dołożyliśmy wszelkich starań i na chwilę obecną jesteśmy gotowi, aby zapewnić należytą ochronę Państwa danych osobowych jednocześnie zapewniamy, że zabezpieczenia będą systematycznie monitorowane i udoskonalać, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 RODO chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe, oraz poinformować o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z nowymi przepisami.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacji.

 

1.     Administrator Danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: FORG Michał Huzarski ul. Migdałowa 39 | 87-100 Toruń

 2.     Kontakt w spawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem email: biuro@kancelariarodo.com

 3.     Cel i podstawie prawnej do przetwarzania dane osobowe.

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zawartej umowy, w tym do:

 • realizacji umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą.
 • zapewnienia obsługi sprzedażowej i pytań zgłaszanych pocztą e-mail, telefonicznie i w mediach społecznościowych;
 • obsługi reklamacji.
 • Zapewnienie dostawy 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu FORG Michał Huzarski w następujących celach:

 • informowania w sposób bezpośredni o ofercie FORG Michał Huzarski  zarządzania relacjami i w celach marketingowych;
 • kontaktowych;
 • windykacji należności;
 • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenia analiz statystycznych;
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych. 

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania czynności stosownie do udzielonej zgody, w tym do:

 • przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
 • przesyłania ofert, zaproszeń na wydarzenia organizowane przez FORG Michał Huzarski; zapisywania danych w plikach cookies;
 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania obowiązku prawnego, w tym do:

 • wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości;
 • zapewnienie rozliczalności na podstawie przepisów prawa;
 • wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy.

 

4.     Przekazywane danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności. FORG Michał Huzarski może także powierzać dane innym podmiotom, które wspierają działalność firmy, np. obsługa księgowa, prawna, kadrowa, ubezpieczeniowa, hosting i inni.

 

5.      Obowiązek podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo obliguje do ich podania, np. prawo skarbowe, przepisy o rachunkowości lub ich podanie jest niezbędne do zrealizowania przez FORG Michał Huzarski zamówionych usług.

 

6.     Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych osobowych p rzez FORG Michał Huzarski  zależy od celu w jakim zostały zebrane i przetwarzane, a także przepisów prawa i pozyskanych przez FORG Michał Huzarski zgód lub innych oświadczeń:

 • Dane przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy przechowywane są przez czas niezbędny do jej wykonania. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok od dnia ich zebrania.
 • Przechowywane są także dane osobowe o charakterze archiwalnym - po wygaśnięciu danej relacji prawnej dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy instytucji lub jednostek organizacyjnych są przechowywane przez okres 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych przez okres 10 lat.
 • W przypadku, gdy toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia zakończenia sporu, bez względu na sposób jego zakończenia, lub prawomocnego zakończenia ostatniego postępowania, chyba, że przepis prawa przewiduje dłuży okres przedawnienia dla danego prawa/roszczenia, którego dotyczy postępowanie.
 • Dane osobowe zebrane na podstawie zgody będziemy przechowywali przez okres wskazany w oświadczeniu zgody lub do odwołania zgody.
 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w szczególności dla celu marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 • W celu wykazania rozliczalności będą przechowywane dane osobowe przez okres, w którym FORG Michał Huzarski  jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.

 

7.     Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem wymogu, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej, przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie technicznie możliwym lub uzyskania ich kopii.

Można także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, np. w celach marketingu bezpośredniego.

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8.     Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.

Zebrane przez FORG Michał Huzarski dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.